Доплерово изследване при дълбока венозна тромбоза

Дълбоката венозна тромбоза /ДВТ/ е заболяване, при което се формира тромб в лумена на вена на дълбоката венозна система на крайниците. Честотата е около 1.5 на 1000 души, а честотата на ДВТ на горните крайници е 4% – 11% от всички случаи.

Клиничен случай на пациент с дълбока венозна тромбоза на горен крайник и югуларни вени.

Клиничният случай представя пациент на 65г. със следните оплаквания: болка, подутина в лява шийна област и оток на ляв горен крайник с давност от 20 дни след остра вирусна инфекция. Анамнестични данни за тежък физически труд. Пациентът е консултиран с хематолог в амбулаторни условия – не е установена патология. При постъпването в клиника по Съдова хирургия към МБАЛ – НКБ се установи масивен оток на ляв горен крайник с белези на лимфангит по медиалната повърхност. Изгладена супраклавикуларна ямка вляво. Подутина в лява шийна област. Запазени периферни пулсации.

От Дуплекс ултрасонографията се установи тромбоза на двете югуларни вени /Фиг.1/ и вена субклавия в ляво. /Фиг.2/ При проходима вена аксиларис, вена брахиалис /Фиг.3/ и предмишнични вени вляво. Изразен лимфедем в подкожието на ниво мишница и предмишница вляво. /Фиг.4/.

Фиг.1 Доплерово изследване тромбоза на вена югуларис интерна вляво

Фиг.1 тромбоза на вена югуларис интерна вляво

Фиг.3 Доплерово изследване вена брахиалис в ляво

Фиг.3 вена брахиалис в ляво

 

Фиг.2 Доплерово изследване тромбоза на вена субклавия в ляво

Фиг.2 тромбоза на вена субклавия в ляво

Фиг.4 Доплерово изследване лимфедем на лява мишница

Фиг.4 лимфедем на лява мишница

Проведената СТ Флебография потвърди 100% резултата от Доплеровото изследване .

Беше проведено лечение с директен орален антикоагулант. След дехоспитализацията пациентът е насочен за провеждане на генетичен анализ за тромбофилия.

Един месец по- късно пациентът беше без оплаквания и общия статус беше в норма. Проведеното доплерово изследване обективизира пълна реканализация на засегнатите сегменти / Фиг. 5, Фиг.6, Фиг.7, Фиг. 8/.

Фиг.5 Доплерово изследване вена югуларис интерна вдясно - контрола

Фиг.5 вена югуларис интерна вдясно – контрола

 

Фиг.6 Доплерово изследване вена югуларис интерна вляво - контрола

Фиг.6 вена югуларис интерна вляво – контрола

Фиг. 7 Доплерово изследване вена субклавия вляво –контрола

Фиг. 7 вена субклавия вляво –контрола

 

фиг.8 Доплерово изследване вена аксиларис вляво – контрола

фиг.8 вена аксиларис вляво – контрола

При проведеният контролен преглед два месеца след диагностицираната ДВТ пациентът беше без оплаквания. От генетичното изследване е установена тромбофилия. Дадена бе препоръка за продължаване на антикоагулантната терапия. Насрочен бе контролен преглед след 1 месец.

Заключение: Представеният случай е особено интересен с това, че пацентът е в добро общо състояние и няма рисков фактор за венозна тромбоза. Той илюстрира необичайно представяне на рядко състояние. Тромбозата на вътрешните югуларни вени е необичаен и понякога животозастрашаващ проблем. Раннта диагноза и подходящо лечение са важни за предотвратяване на потенциално фатални усложнения на това състояние.

Д-р Лили Кацарска – Ангиолог